ค่านิยม สมรรถนะหลัก

ค่านิยม (Values)

สมรรถนะหลัก (Core competencies)