วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Visions)

ผลิต Family health team for remote area
เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุขภายใน 10 ปี

พันธกิจ (Missions)

 1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ครอบครัว
  ที่มีความรู้คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยการดำเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
 3. พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
  เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม และประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  มุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
 5. ด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ต้องบริหารด้วยหลัก Good governance
  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยการให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของสุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักพอเพียง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ
 6. พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคณะแพทยศาสตร์
  ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “Green university”
 7. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ
  เป็นผู้นำด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพสู่การเป็น “Healthy University” และก้าวสู่การเป็น “Healthy Community”