ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา (Philosophy)

 

ปณิธาน (Determination)