บุคลากรสายบริการ

บุคลากรสายบริการ ประจำสาขาวิชาแพทยศาสตร์

นายศรัณยู พิชัยยา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์
นักวิชาการศึกษา
นายสิงหา เกล็ดพงษา
นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวชลิตา ยงยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์