บุคลากรสายวิชาการ

โครงสร้างการบริหารงาน สาขาวิชาแพทยศาสตร์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร

รองคณบดี

นายแพทย์ธำรงค์ หาญวงศ์
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาพะเยา โรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

แพทย์หญิงจิราพร ภัทรนุธาพร
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านปรีคลินิก แพทยศาสตรศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านคลินิกและวิจัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา และวิจัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชา