การรับเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระยะเวลา 6 ปี
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระยะเวลา 5 ปี

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561