ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6)
ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
  2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา