โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
251 หน่วยกิต

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 6 ปี แบ่งการเรียนเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1 ระดับเตรียมแพทย์ (Pre-medicine) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
    เรียนตามระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ระยะที่ 2 ระดับปรีคลินิก (Pre-clinic) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2-3
    เรียนตามระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาและเรียนต่อเนื่องกัน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ระยะที่ 3 ระดับคลินิก (Clinic) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6
    เรียนตามระบบปีการศึกษา หมุนเวียนศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่ม

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร